Beto on Biden: Going Back to Obama Era Not Good Enough